Convocatòria per renovar 3 membres representants de pares i mares al Consell Escolar del centre

Aquest curs es convoquen eleccions per renovar 3 membres representants de pares i mares al Consell Escolar de Centre. Les eleccions es duran a terme dimarts 23 de novembre i teniu temps per presentar-vos-hi fins el 19 de novembre.

Què fa el Consell Escolar?

Entre les seves funcions destaquen les següents:

  • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. 
  • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. 
  • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  • Aprovar les directrius per a la sala d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Aquí teniu més informació del Consell Escolar.

Tothom que vulgui presentar la seva candidatura que es posi en contacte amb la Presidenta del CEC (directora de l’escola) abans del dia 19 de novembre.

Us animem a participar en aquestes eleccions ja sigui com a candidat a representant del sector pares i mares o exercint el vostre dret a vot per escollir les persones que han de formar part de l’òrgan màxim de participació, que és el Consell Escolar.