Resum de la reunió de l’AMPA de gener

El passat 19 de gener de 2017 es va celebrar la reunió mensual de l’AMPA, on es va treballar al voltant de l’elaboració d’un reglament de règim intern amb l’objectiu de desenvolupar i complementar els estatuts aprovats en assemblea del curs 2012-2013. A continuació, es resumeixen els aspectes més rellevants acordats:
– L’Assemblea general és el màxim òrgan de govern. Es celebrarà un cop l’any durant el primer trimestre del curs i les extraordinàries quan la junta ho consideri oportú.
– La Junta directiva la formen president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i en qualitat de vocals, un representant de cada comissió. Qualsevol associat pot presentar la seva candidatura a qualsevol dels càrrecs electes un mes abans de l’assemblea general. Durant l’assemblea podran votar tots els assistents més els vots que hagin sigut delegats. Hi haurà 2 vots per família i les que siguin monoparentals s’hauran d’acreditar amb el carnet per poder dipositar els 2 vots.
– Per tal d’optimitzar l’activitat de l’associació, existeixen diferents comissions que podran escollir un vocal com a representant.
– Les reunions ordinàries són com a mínim un cop al mes i prèviament s’enviarà l’ordre del dia per correu. Si cal prendre una decisió, es farà a través d’una votació en la que podran participar tots els assistents.
– Pel que fa a la tresoreria, està basada en una economia pressupostaria, per tant, les comissions hauran de tenir en compte la dotació acordada i aprovada durant l’assemblea general.