Resum de la reunió de l’AFA de setembre de 2020

El dia 16 de setembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

BENVINGUDA

Es demana que les comissions concretin les vocalies per tal de millorar l’organització interna de l’AFA. Es vol millorar la comunicació cap a les famílies.

A l’octubre farem una crida de voluntaris perquè P3 es puguin incorporar e intentar donar suport i injecció de gent a les comissions i fer-los partícips des del primer moment.

Es proposa fer un comunicat/recordatori a les famílies amb certs temes de l’escola, com l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en aquests primers 14 dies de curs.

Han sorgit queixes sobre diversos temes:

 • Gels: Com a escola verda es proposa fer una compra col·lectiva, per estalviar el consum de plàstic i també estalvi econòmic.
 • S’ha creat Excel per recollir queixes i suggeriments..

PALAU de la MÚSICA

Sembla que l’activitat extraescolar de música s’acabarà fent si es poden complir les mesures de COVID. S’ha de avaluar els espais disponibles a l’escola per a la seva realització.

AVALUACIÓ CURS PASSAT

L’enquesta ha servit per veure el grau de satisfacció de les famílies.

PLA AQUEST ANY

Passarem la graella per cumplimentar la informació relativa a les comissions i tenir clar els objectius del curs, com valorar aquest objectius, organització interna, avaluar les partides pressupostàries, fer la memòria a la finalització del curs, etc.

FORMACIÓ FAMÍLIES / FAMÍLIA ESCOLA

Es proposa buscar una figura sociosanitària per a fer una xerrada, virtual, vers la COVID.

L’any passat es van fer 2 cursos en format digital, i per aquest curs hi han propostes per treballar. Es necessita un voluntari/a per organitzar les formacions (virtuals).

MARATÓ

S’ha afegit una nova voluntaria al grup de treball,  any molt peculiar i dirigida a la COVID, amb un format evidentment virtual.

CAMINS

En referència als camins escolars la reunió amb l’Ajuntament al febrer ja es va donar a entendre que no era una prioritat, abans de la situació de la COVID.
Però es vol proposar idees per ajudar a l’entrada dels alumnes en les entrades i sortides de la jornada, no tan sols limitar els accessos als vehicles o bé les mesures de l’Ajuntament per regular les masificacions per part de les famílies, sino altres accions com cartells o marques al terra. Intenta sensibilitzar a les famílies amb fotografies de les situacions que ens trobem diariament. 

Es proposa sol·licitar una delimitació física a les voreres (baranes) a l’Ajuntament via instància. Es farà la consulta.

RESUM FAMPAS 

24 assistents a la reunió, gestionada per la Cristina (secretaria) i la Mireia López Godoy.

Han tractat les diferents reunions mantingudes amb l’Ajuntament i ERC.

La reunió amb l’Alcalde, Regidor, Coordinador i la Junta de directors es pot destacar amb els punts claus referent a:

 • Les escoles s’han d’obrir.
 • Que les mesures i directrius del Departament tenen marge de millora.
 • A la ciutat de Badalona hi ha realitats molt diverses en termes d’escoles.

Altres punts a destacar:

 • L’Ajuntament ofereix a les escoles 3 serveis de neteja diaries format per una brigada itinerant i es focalitzaran principalment als lavabos.
 • A nivell del manteniment de les escoles, està previst resoldre els tràmits burocràtics i contractuals el 01.10 i fer arribar aquesta figura a tots els centres educatius.. Hi ha 8 empreses que podran oferir material als oficials, i s’ha fet una borsa de treball amb 32 eventuals per cobrir les baixes.
 • El servei de recollida de paper als centres depèn de Foment i no poden millorar o resoldre les queixes. 
 • Han facilitat espais per a les AMPES i equipaments per als centres que ho solicitin, l’Ajuntament està disposat a cedir els espais que es justifiquin amb la màxima celeritat.
 • En aquest curs es mantindrà la matrícula viva.
 • També ha donat compromís per resoldre la situació dels nous equipaments per Ventós Mir i per Badalona Port.
 • S’ha signat el conveni per famílies més desfavorides per la compra en els mercats municipals sempre que no es pugui accedir a les beques.
 • Tota la informació de les reunions es poden trobar a les xarxes socials.

De la reunió amb ERC, destacar les necessitats de personal detectades, i que les AMPES estan oblidades i han perdut la força de gestió.

També destacar la reserva de 45 M€ per tota Catalunya en material de Covid, no saben quina part toca a Badalona i els criteris per considerar una escola vulnerable. 

A la xarxa TELEGRAM s’ha obert el canal salutescolaCAT.

PRESSUPOSTOS

Hi ha un pressupost general de 1.500€ per totes les comissions.