Informació de les proves d’avaluació de 3r i 6è

Us informem que, properament, es faran a l’escola les proves d’avaluació diagnòstica de 3r (del 28 de febrer al 13 de març) i les proves d’avaluació de competències de 6è (al maig) que marca la LOMCE.

Segons la Generalitat de Catalunya, l’avaluació diagnòstica té caràcter orientador i formatiu per als centres i no determina l’expedient acadèmic individual de l’alumnat. Avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs d’educació primària.

Els resultats de la prova, conjuntament amb altres indicadors, tenen l’objectiu d’ajudar els centres a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per assolir les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.

La prova d’avaluació externa a l’alumnat de 6è es basa en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en la decisió de passar a l’ESO.

La FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), conjuntament amb la XEI (Xarxa d’Escoles Insubmises), està en contra de la LOMCE i, per tant, de l’aplicació d’aquestes proves. L’associació considera que es tracta d’una llei elaborada sense consens, sense possibilitat de diàleg i sobre una base clarament ideològica. La FaPaC argumenta que enfoca els resultats del sistema educatiu cap a la competitivitat, la mobilitat social i l’ocupabilitat, obviant la funció social de l’educació. L’organització creu que la llei no concilia la qualitat amb l’equitat i que planteja una estructura educativa amb opcions progressivament divergents cap a les quals es deriva els alumnes en funció de la seva fortalesa i rendiment. Per tot això, FaPac i XEI donen suport a les famílies que vulguis objectar.

L’escola Jungfrau ens transmet que les proves de primària no són selectives i els seus resultats no es fan públics en cap cas. També, asseguren que no han de suposar estrès per a l’alumne ni per al professorat.

Per l’equip docent de la Jungfrau, les proves són l’eina que els aporta la informació necessària per poder fer una reflexió interna i conèixer els aspectes que cal reforçar. Pel què fa a les de 6è, les concep com a un bon indicador perquè els instituts puguin crear grups heterogenis que afavoreixin l’aprenentatge del conjunt del grup classe. També, creu que no és sobrer que els nens coneguin situacions similars a les que es trobaran en un futur amb la finalitat que les puguin viure sense estrès.