Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar del centre

Aquest curs es convoquen eleccions per renovar 2 membres representants de pares i mares al Consell Escolar de Centre. Les eleccions es duran a terme dimarts 28 de novembre.

El dia 12 de novembre es formalitzarà la constitució de la mesa electoral. Les persones que seran designades per sorteig rebran informació directa per part de la Presidenta del Consell.

 

Calendari del procés electoral

5  de novembre Publicació del cens electoral provisional. Les llistes estaran exposades al vidre del vestíbul de l’escola.
7 de novembre Sorteig per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.
12 de novembre Constitució de les meses electorals
6 al 9 de novembre Període de reclamacions del cens electoral
Fins el 20 de novembre Presentació candidatures
12 de novembre Publicació del cens definitiu un cop ateses les reclamacions
22 de novembre Publicació de candidatures
28 de novembre Votacions per escollir els representants de pares i mares

 

Us animem a participar en aquestes eleccions ja sigui com a candidat a representant del sector pares i mares o exercint el vostre dret a vot per escollir les persones que han de formar part de l’òrgan màxim de participació, que és el Consell Escolar.

Tothom que vulgui presentar la seva candidatura que es posi en contacte amb la Presidenta del CEC (directora de l’escola) abans del dia 20 de novembre.

 

Us adjuntem les funcions que té assignades el Consell Escolar.

Què és el Consell Escolar?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Què fa el Consell Escolar?

Entre les seves funcions destaquen les següents:

  • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.
  • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.
  • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
  • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?